นักกฎหมายที่ดีต้องปราศจากอคติ ๔ จึงจะดำรงความเป็นธรรมเอาไว้ได้ หากนักกฎหมายคนใดทำงานด้วยอคติแม้เพียงประการเดียว ย่อมไม่สามารถคงความเป็นธรรมเอาไว้ได้ และความเป็นนักกฎหมายที่ดีของคนๆ นั้นย่อมเสื่อมเสียไป หาความน่าเชื่อถืออันใดมิได้เลย